About the course

Професионално обучение по част от професията "Оперативен счетоводител".

 

Хорариум - 24 уч.часа.

Занятия: онлайн чрез виртуална класна стая с преподавател, интензивен курс (3 посещения)

Курса е с практическа насоченост и е организирано в два модула:


МОДУЛ 1 – Кодекс на труда
• Възникване и изменение на трудовото правоотношение;
• Работно време и почивки;
• Отпуски. Видове отпуски;
• Прекратяване на трудовото правоотношение.

Кодекс за социално осигуряване:
• Държавно обществено осигуряване;
• Обезщетения при временна неработоспособност и трудоустрояване;
• Обезщетения за майчинство;
• Парични обещетения при безработица;
• Задължително пенсионно осигуряване.

МОДУЛ 2 – Упражнения:
• Изготвяне на ведомости за заплати;
• Оформяне на документи – декларации 1 и 6.;
• Изготвяне на УП 2 и УП 3.

Обучението приключва с полагане на изпит и издаване на Удостоверение за професионалнa квалификация по  образец 3 – 37 на МОН, което позволява да практикувате професията и е признато във всички страни от ЕС.

Who Should Attend?

Обучението е подходящо за лица завършили средно образование без придобита квалификация и професия, лица с висше образование, но без практически опит в дадената професия, лица с желание и мотивация да упражняват конкретната професия.

Curriculum
Related Courses