Curriculum
About the webinar

Обучение на тема: ОП "Иновации и конкурентоспособност" - Подобряване на производствения капацитет в МСП

На 02 и 03 юни ще Ви запознаем с тънкостите при разписване на успешния проект по ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020: Подобряване на производствения капацитет в МСП

През първия програмен период 2007 - 2013 г. „Персонал Холдинг“ АД активно участва в разработването и управлението на проекти по различни програми, финансирани от Европейските фондове, една от които бе “Технологична модернизация на малки и средни предприятия” към ОП “Иновации и конкурентоспособност”. През този програмен период 2014 - 2020, процедурата е с ново наименование “Подобряване на производственият капацитет на малки и средни предприятия”.

Целта на настоящото обучение е да:
- споделим нашия опит и знания;
- помогнем на участниците в оценката на възможностите за финансиране, съобразно публикуваните насоки за кандидатстване;
- дадем практическа и теоретическа насоченост в процеса на писане, оценяване и добро управление на проектните предложения.

Какво представлява процедурата?
Отворената процедура за кандидатстване е насочена към модернизиране на предприятията, чрез закупуването и внедряването на ново оборудване и/или технология за съществуващото производство или чрез изграждането на нови производствени мощности.

Нашите лектори:
Росица Янкова е ръководител на отдел „Стратегия и планиране“ към групата на „Персонал Холдинг“ АД.
Бистра Ковачева е специалист в разработването, оценяването и договарянето на проектни предложения.
Надежда Симеонова е магистър по финанси и психология. Управител на Международна академия за кариерно развитие и ориентиране.

09:30 Въведение и представяне на лекторите
09:40 ОП Иновации и конкурентоспособност „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“

Насоки за кандидатстване
11:00 - 11:15 пауза
11:15 - 12:30 Документи за кандидатстване
 Характеристики и елементи на формуляра за кан-
дидатстване
 Допустими и недопустими кандидати
 Особености
12:30 Въпроси и отговори
13:00 пауза
14:00 Изисквания към проектите
 Разработка на проектно предложение
 Допустими дейности
 Изисквания към бюджета
 Допустими и недопустими разходи
16:00 Въпроси и отговори
16.30 Край на обучението

Who Should Attend?

Обучението е насочено към:
- Юридически лица по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите
- Работодатели - микро, малки и средни предприятия

Related Courses